Szanowni Państwo,

dzisiaj odbędzie się ostatnia sesja Rady Miejskiej VII kadencji.

Było dla nas wielkim zaszczytem móc pracować dla dobra Nas wszystkich , dla dobra naszej Gminy.

Przedstawiamy Państwu treść naszej ostatniej interpelacji którą złożymy w dniu dzisiejszym, bo pracować trzeba od początku do samego końca. W załącznikach znajdziecie Państwo wszystkie nasze interpelacje z 2018 roku.

Mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy Waszych oczekiwań.

 

Treść interpelacji :

Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa Twój Mieroszów” zwraca się z interpelacją dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej i zaopatrzenia w wodę w Gminie.
Jak wielokrotnie informowaliśmy w swoich poprzednich interpelacjach za jeden z głównych problemów Gminy Mieroszów uważamy temat niedostatecznego skanalizowania Gminy oraz problem niedostatecznego zaopatrzenia mieszkańców w wodę.
Ostatnie lata , w tym szczególnie rok 2015 i 2018 pokazały, że ze względu na długotrwałe okresy bez opadów atmosferycznych ujęcia drenażowe wysychają, a poziom wody w studniach głębinowych znacząco się obniża. Powoduje to, że część mieszkańców naszej Gminy jest trwale pozbawiona stałych dostaw wody. Przywołać wystarczy stwierdzenia Prezesa ZGKIM z wrześniowej dyskusji na temat braku wody iż „mieszkańcy powinni się modlić o deszcz”.
Aby uniknąć do przyszłości dalszych problemów z zaopatrzeniem w wodę oraz problemów wynikających z niedostatecznego skanalizowania gminy ( pisaliśmy o tym w naszych interpelacjach z lutego 2016 i lutego 2018) oczekujemy, że do projektu budżetu na rok 2019 wprowadzi Pan zadanie inwestycyjne którego celem będzie chociaż częściowe rozwiązanie wspomnianych problemów.
Jak już informowaliśmy w dniu 26.07.2018. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Osi priorytetowej 4 – Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AW Nr naboru RPDS.04.02.04-IP.03-02-309/18.
Celem tego konkursu jest dofinansowanie realizacji inwestycji które dotyczą miedzy innymi budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – od 2 do 10 tys. RLM, w tym: • sieci kanalizacji sanitarne; • oczyszczalnie ścieków; • inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie).
Jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę wodno-ściekową – do 15% wydatków kwalifikowalnych zawiera on również inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody, w tym: • sieci wodociągowe; • stacje uzdatniania wody; • zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej; • urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody.
Wpisanie do projektu budżetu takiego zadania uważamy za absolutnie konieczne. Wspomniany nabór kończy się w dniu 03.01.2019. wiec jest jeszcze wystarczająco dużo czasu na złożenie odpowiedniego wniosku.
Dodatkowo oczekujemy, że Gmina zwróci uwagę na kwestie opomiarowania wody którą również wielokrotnie poruszaliśmy. Jak już zwracaliśmy uwagę podczas obrad Rady Gminy część lokali mieszkalnych rozlicza się z wody na zasadzie ryczałtów, ponieważ są to lokale nieopomiarowane. Taka sytuacja nie mobilizuje mieszkańców do oszczędności wody , która w okresach suszy jest bardzo ważna. Oczekujemy, że niezwłocznie zleci Pan podległym służbom uporządkowanie tego tematu.

 

20-06-2018-interpelacja dot. nieobecności Burmistrza na sesjach i komisjach Rady Miejskiej

21.09.2018interpelacja w sprawie stanu technicznego obiektów infrastruktury turystycznej

21-06-2018interpelacja dot. dokonania zmian w rozkładzie jazdy autousu nr 15

24.09.2018-interpelacja w sprawie studia nagrań MCK

2018-03-02-interpealcja dot. opłaty za kaplicę na cmentarzu komunalnym

2018-03-02-interpealcja dot. problemu skanalizowania Gminy Mieroszów

2018-04-27-interpelacja ws. wynajmowania gminnego pojazdu

2018-06-11-interpelacja dot. projektu Ławka Niepodległości

2018-06-11-interpelacja dot. stanu nieruchomości przy ul. Malinowej 18