Proponując rozwiązania w zakresie racjonalizacji sieci szkół na terenie Gminy Mieroszów trzeba mieć na uwadze różne możliwości. Choćby po to, żeby je porównać w kontekście ich zasadności ekonomicznej, finansowej, demograficznej, kosztów społecznych, analizy zatrudnienia nauczycieli. Postanowiłem taką analizę przygotować w celu naświetlenia, że proponowane przez Burmistrza Raczyńskiego rozwiązanie wcale nie jest najbardziej optymalne.

Dla jasności sprawy osobiście uważam, że na dzień dzisiejszy w perspektywie likwidacji przez ustawodawcę gimnazjów propozycje zamykania jakiejkolwiek szkoły podstawowej na terenie Gminy Mieroszów są chybione. Ilość szkół podstawowych w tym momencie może być znakomitym buforem do rozładowania problemów z 7 i 8 klasami i problemami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli po likwidowanym gimnazjum. Dla porządku rzeczy najpierw jako gmina uporajmy się z tym problemem, który powstał w wyniku zmiany przepisów. Taki wariant na chwile obecną uważam za optymalny.

Niemniej jednak jeżeli w tym momencie doszło do złożenia projektu uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkoły w Kowalowej, jestem zdania, że radni miejscy powinni podejmować decyzję mając pełen obraz sytuacji. Przede wszystkim na podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej. Powinni oni wiedzieć jakie konsekwencje będą rodziły podejmowane przez nich decyzje. A także uważam, że ta wiedza należy się wszystkim mieszkańcom Gminy Mieroszów. Niestety Burmistrz Raczyński przedstawił tylko jedną możliwość ukierunkowaną na zamknięcie Kowalowej. Ograniczając w ten sposób percepcję radnych. Mając na uwadze powyższe proponuję porównanie dwóch wariantów likwidacji szkół.

WARIANT I
Likwidacja szkoły w Kowalowej. Po likwidacji tej szkoły obwody będą wyglądały następująco:
SP Sokołowsko – Sokołowsko, Rybnica Leśna, Unisław Śląski,
SP Mieroszów – jak dotychczas plus Kowalowa i już cały Mieroszów.
Możliwe skutki takiego rozwiązania opisałem w poprzednim artykule zamieszczonym na twojmieroszow.pl.
WARIANT II
Likwidacja szkoły w Sokołowsku. Po likwidacji tej szkoły obwody będą wyglądały następująco:
SP Kowalowa – Kowalowa, dotychczasowa część Mieroszowa, Rybnica Leśna, Unisław Śląski i Sokołowsko od I klasy.
Szkoła w Sokołowsku w obecnym stanie liczebnym trafi do szkoły w Mieroszowie.

Poniżej przedstawię analizę porównawczą obu rozwiązań w kontekście obecnej sytuacji jak i w kontekście konsekwencji podjętych decyzji. Ich wpływu na poszczególne czynniki. Pominę jedynie sferę zatrudnienia gdyż w tej materii nie mam jakichkolwiek danych.

ANALIZA WARIANTÓW

Obecna sytuacja w szkołach

 

SP Kowalowa

SP Sokołowsko

SP Mieroszów

Razem

Liczba dzieci:

97

64

173

334

Klasa I

8

9

15

32

Klasa II

22

12

55 (3 oddziały)

89

Klasa III

20

7

45 (2 oddziały)

72

Klasa IV

14

14

24

52

Klasa V

18

8

15

41

Klasa VI

15

14

19

48

Liczba oddziałów

6

6

9

21

Liczba dzieci do klasy I na rok szkolny 2017/2018

11

5

29

45

Kwota subwencji na szkołę

827 811,58 zł

546 184,96 zł

1 476 406,22 zł

2 850 402,76 zł

Koszty utrzymania szkoły bez oddz. przedszkolnych

1 001 854,29 zł

949 506,71 zł

1 702 270,52 zł

3 653 631,52 zł

Dopłaty z budżetu gminy do utrzymania szkoły

174 042,71 zł

403 321,75 zł

225 864,30 zł

803 228,76 zł

86 500,00 zł 110 000,00 zł  Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole

10 328,39 zł

14 836,04 zł

9 839,71 zł

 

Koszt utrzymania oddziału bez kosztów budynku 75 000,00 zł

Koszt utrzymania budynku szkoły (orientacyjne)

154 475,72 zł

143 834,45 zł

176 918,95 zł

 

Liczba utrzymywanych budynków szkolnych

1

1

1

3

 

Realizacja wariantów i wpływ na sieć szkół podstawowych w Gminie Mieroszów.

 

Wariant I – likwidacja Kowalowej

Warian II – likwidacja Sokołowska

SP Sokołowsko

SP Mieroszów

Razem

SP Kowalowa

SP Mieroszów

Razem

Liczba dzieci:

90

289

379

113

264

379

 

Klasa I

9

36 (2 oddziały)

45

16

29 (2 oddziały)

45

Klasa II

10

22

32

8

24

32

Klasa III

16

73 (4 oddziały)

89

22

67 (3 oddziały)

89

Klasa IV

11

61 (3 oddziały)

72

20

52 (2 oddziały)

72

Klasa V

18

34 (2 oddziały)

52

14

38 (2 oddziały)

52

Klasa VI

9

32 (2 oddziały)

41

18

23

41

Klasa VII

17

31 (2 oddziały)

48

15

33 (2 oddziały)

48

Liczba oddziałów

6

16

22

6

13

19

Liczba nowych oddziałów

0

7

7

0

4

4

Liczba budynków szkolnych

1

1 lub 2

2 lub 3

1

1

2

 

Porównanie wariantów w aspekcie demograficznym:

 • w WARIANCIE I po likwidacji szkoły w Kowalowej dysproporcje pomiędzy ilością dzieci w Mieroszowie i ilością dzieci w Sokołowsku nie będą się zmniejszały. Nie poprawi się potencjał demograficzny szkoły w Sokołowsku. Istnieje obawa, że w przyszłości mogą wystąpić problemy z uruchomieniem oddziału klasy pierwszej,
 • w WARIANCIE II w związku z przypisaniem obwodu szkoły w Sokołowsku do obwodu Kowalowej dysproporcje dotyczące ilości dzieci w szkołach będą się zmniejszały z biegiem czasu,
 • w WARIANCIE II gmina pozostawia sobie możliwość regulowania ilości uczniów w poszczególnych szkołach w przyszłości poprzez regulację obwodów szkolnych bez konieczności zwiększania kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół. 
 • w WARIANCIE I dla klasy III w PSP w Mieroszowie przyjęto do analizy 4 oddziały. Dotychczas w szkole są 3 oddziały po 18 dzieci (liczone ze średniej), z Kowalowej dojdzie kolejne 18 dzieci, które powinny trafić do nowego oddziału. Jest to rocznik, w którym pierwszy raz obowiązkowo do szkoły poszły sześciolatki. Nie wyobrażam sobie, żeby miały się uczyć w klasach 24 osobowych, a osiemnaścioro dzieci miałoby być rozbitych do innych klas po 6 osób do każdej.

Porównanie wariantów w aspekcie kosztów społecznych:

 • koszty społeczne będą w obu wariantach. Jednak w WARIANCIE I będą one większe z uwagi na to, że będą dotyczyły większej ilości  dzieci i rodzin niż w WARIANCIE II. Wynika to z ilości dzieci: 97 w Kowalowej i  64 w Sokołowsku,
 • w WARIANCIE I możliwe jest prowadzenie nauki w szkole w Mieroszowie albo w dwóch budynkach albo w systemie zmianowym, co w jednym i drugim przypadku będzie miało swoje konsekwencje dla systemu nauczania. Przestawienie nauki na godziny popołudniowe związane jest ze zmniejszeniem aktywności umysłowej dzieci, a zatem może mieć to wpływ na ich postępy w nauce. Nauka w dwóch budynkach utrudni pracę nauczycielom,
 • w WARIANCIE II zmiany ograniczono do minimum tak aby cała szkoła w Sokołowsku trafiła jednocześnie do szkoły w Mieroszowie, aby zmniejszyć negatywne skutki tych zmian, gdzie w WARIANCIE I klasy są rozbijane do dwóch różnych szkół,
  – w obu wariantach należy wspomnieć o budynkach, które pozostaną puste i na które na dziś nie ma żadnego pomysłu.
 • oba warianty przewidują ograniczenie liczby pracowników dydaktycznych, a więc zwolnienia jednak biorąc pod uwagę bilans oddziałów w obu przypadkach w WARIANCIE I ograniczenie etatów będzie minimalne, w WARIANCIE II drastyczne.

W aspekcie analizy finansowej:

 

Wariant I – likwidacja Kowalowej

Wariant II – likwidacja Sokołowska

Liczba zliwkidowanych oddziałów

7

7

Bilans odziałów szkolnych w gminie

0

-3

Nauczanie na zmiany

Tak przy 1 budynku

NIE

Oszczędności z likwidacji oddziałów

– zł

431 503,36 zł

Bilans utrzymania budynku nauka na 2 zmiany w Mieroszoiwe

75 000,00 zł

nie dotyczy

Bilans utrzymania budynku nauka na 1 zmianę

– zł

86 500,00 zł

Wzrost kosztów dowozu dzieci do szkół

20 000,00 zł

60 000,00 zł

Bilans oszczędności dla gminy nauczanie na zmiany

55 000,00 zł

nie dotyczy

Bilans oszczędności dla gminy nauczanie na 1 zmianę

– 20.000,00 zł

458 003,36 zł

 

 • w WARIANCIE I oszczędności wyniosą zaledwie 55 tys. zł a w przypadku dwóch budynków w PSP Mieroszów koszty globalnie wzrosną o 20 tys. zł (!)
 • w WARIANCIE II oszczędności wyniosą 458 tys. zł.
 • w obu wariantach pozostają niezagospodarowane budynki, na które jednak trzeba będzie ponosić nakłady finansowe, to wpłynie negatywnie na ekonomikę obu wariantów,
 • w tym kontekście należałoby uwzględnić koszty odpraw dla nauczycieli, niestety brak jest danych na ten temat. Na pewno znacznie obniżą bilans finansowy obu wariantów.

W aspekcie stanu budynków. Napiszę tylko tyle, że aby każda szkoła była wspaniała – w każdym z tych budynków, w których uczą się dzieci – trzeba zainwestować co najmniej 2 miliony złotych. Pokazuje to obecny plan termomodernizacji PSP w Mieroszowie. Kilka lat temu był również plan termomodernizacji PSP w Sokołowsku, który także zakładał wydatkowanie podobnej kwoty. Zainwestowanie takiej kwoty w Kowalowej da identyczne efekty. Każdy budynek wymaga podobnych nakładów finansowych.

Wnioski z powyższych informacji każdy musi wyciągnąć sam. Na pewno w żadnym z wariantów nie widać oszczędności rzędu 1,2 miliona złotych jak twierdzi burmistrz w informacjach przekazywanych radzie.  Ja stoję na stanowisku, że w momencie, kiedy reorganizujemy sieć placówek oświatowych w związku z likwidacją gimnazjów, to nie jest czas na podejmowanie decyzji w sprawie szkół podstawowych. Tym bardziej, że dotychczas nie przedstawiono żadnego rozwiązania dotyczącego Publicznego Gimnazjum w Mieroszowie. Nauczyciele, rodzice i dzieci z gimnazjum wiedzą, że nic nie wiedzą. Czy tak to powinno wyglądać? Powyższe informacje przygotowałem po to, aby uzmysłowić radnym, którzy lada dzień podejmować będą decyzję dotyczącą przyszłości szkoły w Kowalowej, że propozycje burmistrza nie są oparte na żadnych przesłankach finansowych, demograficznych oraz społecznych. Muszą również wiedzieć, że forsowany przez burmistrza Raczyńskiego pomysł nie jest rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia interesu gminy i jej mieszkańców.